GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu: Şirketlerin Kar Payı Dağıtımlarına Getirilen Sınırlamanın Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Koronavirüs salgınının ülkemizde ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri, z konusu etkilerin bertaraf edilebilmesi  amacı  ve  çeşitli  tedbir  programlanın  uygulamaya konulması  ihtiyacı  ile ihtiyatlılık  politikasının  gereği  olarak;  sermaye  şirketlerinin  mevcut  öz  kaynak  yapılanın korunmasının   temin   edilmesi   doğrultusunda   “7244   sayılı   Yeni   Koronavirüs   Salgınının Ekonomik  ve  Sosyal  Hayata  Etkilerinin  Azaltılması  Hakkında  Kanun  ile  Bazı  Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun”  (“Torba  Kanun”)  kapsamında  TTK’ya  eklenen  Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımlana sınırlama getirilmiş idi. Tebliğ, Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin kar dağıtımlarına getirilen sınırlamanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasladüzenlemektedir.

 1. Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Tebliğ uyarınca, sermaye şirketleri:

 • 17 Nisan 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verebilecek, geçmiş l karlave serbest  yedek  akçeler  dağıtıma  konu  edilemeyecektir.  Tebliğ  uyanca  Torba  Kanun  ile getirilen  ve  Tebliğ  ile  istisnaları  tanımlanan  sınırlama,  TTK  462.  Maddesi  uyanca  iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında uygulanmaz. Diğer bir ifade ile dağıtılmayan   karların   Şirket   içerisinde   bırakılması   ve   sermaye   artırımı   yolu   ile   pay sahiplerine pay ihracı yolu ile arz hukuken mümkündür.
 • Genel Kurul (“GK”) tarafından 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.
 • GK tarafından kar payı dağıtımı yetkisi verilmişse avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecektir.
 • 17 Nisan 2020 tarihinden önce GK kar payı dağıtımı kararı almış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa %25'i aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Bununla birlikte, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler sınırlama ve Tebliğ kapsamı dışındadırlar.

 1. İstisnalar ve Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması

Aşağıdaki tabloda belirtilen şartları sağlayan şirketler hakkında kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamalar uygulanmayacak olup; söz konusu istisna uyarınca kar payı dağıtımlarının GK’da görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde belirtilen belgeler ile gerçekleştirilecek başvuru yoluyla Bakanlık’tan uygun görüş alınması zorunluluğu mevcuttur.

 

İstisna Kapsamındaki Şirketler

Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması İçin Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne Sunulması Gerekenler

Koronavirüs    salgını    kaynaklı    zorlacı    sebep gerekçesiyle     kısa     çaşma     ödeneğinden ve/veya  ücretsiz  iznayrılanlardan  nakdi ücret       desteğinden       yararlandırılanları istihdam    edenler    ile     4749     sayılı     Kamu Finansmanı  ve  Borç  Yönetiminin  Düzenlenmesi Hakkında  Kanun'un  geçici  20. maddesi  ve  ilgili Kararlar    uyarınca    Hazine    destekli    kredi kefaleti   kullanan   ve   halen   kapanmaş kredi    borç    bakiyesi    bulunanlar     har,

120.000  TL  ve  altında  kar  payı  dağıtımı

kararı alan şirketler.

 

 

 • Belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,
 • GK yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,
 • Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum

tablosu,

 • Kar veya zarar tablosu.

 

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alan şirketler.

 • Dağıtılacak kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,
 • GK yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,
 • Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum

tablosu,

 • Kar veya zarar tablosu.

Pay   sahiplerince   dağıtımına   karar   verilen   kar payının  imzalanan  kredi  sözleşmeleri  veya  proje finansman                 sözleşmeleri                 kapsamında 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale      gelen      yükümlülüklerin      ifasında nakden    kullanılması    şartıyla,    kar    padağıtımı karaalan şirketler.

 

Bu madde kapsamındaki şirket pay sahiplerinin ifa

yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler, 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

 

 • Kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri               kapsamında               ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge,
 • GK yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,
 • Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum

tablosu,

 • Kar veya zarar tablosu.
 
 1. Esas Alınacak Finansal Tablolar

Kar payının hesaplanmasında aşağıda belirtilen finansal tablolar esas alınacaktır:

 • Finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK’da öngörülen şekilde hazırlananlar,
 • Bunlar dışında kalanlar tarafından ise 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na (“VUK”) göre hazırlananlar.

Bununla birlikte, dağıtılması öngörülen kar payı tutarı VUK'a göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.