Tüzük

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

 

Derneğin Adı:  

Madde 1. Derneğin adı “GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” dir.

Kısa isim olarak GYİAD kullanılır. 
 

Derneğin Merkezi: 

Madde 2. Dernek merkezi İstanbul’dadır. Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışında sürekli veya geçici temsilcilikler açabilir. Derneğin şubesi yoktur.
 

Derneğin Amacı:  

Madde 3. Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslar çerçevesinde; Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde, toplumun ve üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye de katkı sağlayacak şekilde; 

a) Türkiye’deki ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu konularda Odalar Birliği ve diğer yetkili kuruluşların bilgilerine başvurmak;                                                                                                                                                                                                                         

b) İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve ilgili konulardaki, tecrübe, görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak.

c) Genç iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluk bilinçlerini ve dayanışma ruhunu geliştirmek,

d) Genç iş insanlarının, toplumun, sosyal, kültürel ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 

 

Derneğin Çalışma Biçimi ve Faaliyet Alanları

Madde 4. Dernek, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

a) Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunmak ve amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayımlar çıkarmak, gerektiğinde bunlarla ilgili arşiv oluşturmak;

b) Kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve proje yapmak ve yaptırmak ve bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışmalar düzenlemek;

c) Yardım amacıyla piyango ve sosyal hizmet amacıyla balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunmak;

d) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullere tasarruf etmek, bu gayrimenkullerin üzerinde Dernek lehine veya aleyhine her türlü ayni veya şahsi haklar iktisap, tesis, terkin veya fek etmek, söz konusu gayrimenkulleri bu amaçla kiraya vermek, başka gayrimenkulleri aynı amaçla kiralamak;

e) Kendi konumuna uygun olarak gerektiği zaman iktisadi işletme açmak ve işletmek;

f) Gerekli görüldüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici temsilcilikler açmak, aynı amaç için kurulmuş, Dernek amacına ters düşmeyen uygulamalarda bulunan diğer dernek ve vakıflara üye olmak, ilgili tüm resmi veya özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurmak, bu makamlara karşı üyelerini temsil etmek ve bu makamlarla işbirliğine girmek veya federasyon veya konfederasyon kurmak ile kurulu bulunan federasyon ve konfederasyonlara katılmak;

g) Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, müdahil sıfatıyla davaya katılmak, icra takipleri yapmak ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin etmek;

h) Sivil toplum örgütü olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları veya meslek / iş kolu tarafından verilmesi zorunluluk arz etmeyen belge ve sertifika verme yetkisini üstlenmek.

i) Toplantı, gezi ve sergileri düzenlemek; 
 

Dernek Kurucuları: 

Madde 5. Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri
 

Genel Üyelik Şartları:

Madde 6. Derneğe, 

a) Derneğin amaçlarını kabul eden, madde 7’de belirtilen şartları haiz gerçek kişiler ile madde 8’de belirtilen şartları haiz tüzel kişiler ve   

b) T.C. vatandaşı olmayan gerçek kişiler için yukarıdaki şarta ek olarak, Türkiye’de ikamet etme hakkını haiz kişiler,

üye olabilir.

Asli üyelik başvuruları aşağıdaki şekilde yapılır. Başvuru üzerine yapılacak kabul veya red işlemleri aşağıda sıra ile belirtilmiştir.

a) Derneğe üye olmak için, asli veya fahri en az iki üyenin, Yönetim Kurulu’na yazılı takdimde bulunarak referans olması gereklidir. Genel Sekreter, tek başına vereceği referansla, Yönetim Kurulu’na aday üye başvurusu sunabilir.

b) Yönetim Kurulu, üyelik talebini gündeme alır ve açıkça Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından gizli oylama talep edilmedikçe açık oylama usulüyle oylanarak karara bağlanır.

c) Üye başvurusunun olumlu kabul edilebilmesi için, toplantıdaki oy kullanmaya yetkili kişilerin en az 2/3’ünün kabul oyu gereklidir.

d) Yönetim Kurulu tarafından, aday üyenin üyelik başvuru reddedilirse, red kararı, 30 gün içerisinde üyelik başvurusunda bulunan kişiye yazı ile Genel Sekreter imzası ile bildirilir.

Reddedilen başvuru sahibi kişi, ancak red kararının tebliği üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bu maddedeki usullere uygun olarak yeniden üyelik başvurusu yapabilir.  

Üyelik, giriş ve yıllık aidat ücretlerinin tamamının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir ve üyelikten doğan haklarını kullanabilir. 

Derneğe giriş, Tüzük’te belirtilen tüm hak ve yükümlülükleri tümüyle kabul etmek demektir.  

Üyelik başvurusunda bulunanlar, üyelik giriş ve yıllık aidat ücretlerinin tamamını ödemedikçe Dernek üyeliğine kabul edilemez.

Üye, üyelik süresince iletişim bilgilerini (adres- e-posta- cep telefonu v.b.) güncel tutmakla ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 30 gün içerisinde Dernek’e yazılı olarak değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür.   
 

Asli Gerçek Kişi Üyelik:

Madde 7. Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip, taksirle işlenen suçlar hariç olmak üzere hakkında daha önceden kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmayan ve bunu adli sicil kaydı ile teyit eden ve üyeliğe başvurduğu gün itibariyle en az 23 yaşından gün almış en fazla 51 yaşından gün almamış TC vatandaşı gerçek kişiler asli üye olarak başvurabilirler.

Gerçek kişi üyelerin, 54 yaşını doldurup 55 yaşından gün alana dek kadar üyelikleri devam eder. Geçici madde 1 hükmü mahfuz olmak üzere ilgili yıl içinde 55 yaşından gün alan üyeler fahri üye konumuna geçer. 
 

Asli Tüzel Kişi Üyelik:

Madde 8. Tüzel kişilerin Derneğe üye olması durumunda ise ya ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ya da tüzel kişinin yetkili organı tarafından görevlendirilecek tek bir gerçek kişi, Dernek nezdinde ilgili tüzel kişiyi temsil eder.  Bu kişinin tüzel kişiyi temsil etme hakkının sona erdiğinin üye tüzel kişisi tarafından Derneğe bildirilmesi durumunda söz konusu temsilcinin temsil yetkisi sona erer ve yerine yeni temsilci üye, üye tüzel kişi tarafından belirlenir. Şu kadar ki; tüzel kişi tarafından görevlendirilecek kişinin 55 yaşından gün alması durumunda derhal ilgili Tüzel kişi tarafından yeni bir temsilcinin görevlendirilmesi gerekir.  

20 yıl aralıksız üyelikten sonra tüzel kişi üye fahri üye olur.
 

Fahri Üyelik:

Madde 9. İlgili yıl içinde 55 yaşından gün alan asli gerçek kişi üyeler ve 20 yıl aralıksız olarak üye olan asli tüzel kişi üyeler, Fahri Üye konumuna geçer. Geçici madde 1 hükmü saklıdır. Fahri Üyeler Dernek organlarında görev almak için aday olamaz ve seçilemezler. Ancak Dernek bünyesindeki farklı komitelerde çalışabilirler. 

Fahri üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 

 

Üyelik Aidatları:

Madde 10. Üyelik aidatları; üye olurken bir defaya mahsus alınan, giriş ödentisi ve her yıl bir kerede ödenen yıllık aidatlardan oluşur. Giriş ödentisi ve yıllık aidatlar her sene Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Türk Lirası olarak ödenir. Yönetim Kurulu, her yılın Aralık ayında toplanarak bir sonraki yılın giriş ödentisi ve yıllık aidatını belirler. Yönetim kurulu tarafından yıllık aidat hususunda, yeni bir karar alınmaması halinde mevcut döneme ait Yıllık aidat miktarı, gelecek yıl için geçerli olur.  
 

a) Asli Üyeliğe kabul edilmek için gerekli aidat yükümlülükleri,

Asli Üye adaylarının üyeliğe kabul edilmeleri için ödemekle yükümlü oldukları, yalnız içinde bulunulan yıla ait yıllık aidatın tutarı istisnai olarak, üyelikleri boyunca ödeyecekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar bağımsız olarak farklı hesaplanır. Buna göre, asli üye adayı, üyeliğe kabul edildiği ay dahil olmak üzere yılın kalan aylarına ait yıllık üyelik aidatını aylık bazda defaten öder. 

 

b) Asli Üyelerin aidat yükümlülükleri

Asli üyeler yılın ilk üç ayı içerisinde Yönetim Kurulunca karar verilen yıllık aidatlarını nakden, havale veya kredi kartıyla ödeyebilirler.

Asli üyenin, dernek faaliyetlerine kendi isteğiyle veya herhangi bir mazeretinden dolayı az veya çok herhangi süredir katılıp katılmaması ve/veya herhangi bir süredir derneğin imkanlarından faydalanıp faydalanmaması gibi herhangi bir düşünce veya gerekçe, farketmeksizin üyenin aidat yükümlülüğü devam eder.
 

c) Fahri üyelerin aidat yükümlülükleri 

Asli üyeler, 55 yaşından gün aldıkları yılın aidatını da son aidatları olmak üzere öderler ve/fakat o yılın aidatını ödemiş dahi olsalar, o yıl içinde 55 yaşından gün aldıkları gün itibariyle fahri üye statüsüne geçerler. Fahri üye statüsüne geçmeleri itibariyle aidat yükümlülükleri ortadan kalkar.

 

Üyelikten Çıkma: 

Madde 11. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.  Her üye üyelikten istifa hakkını haizdir. Asli üye, ıslak imzalı istifa dilekçesini elden teslim, iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığıyla Dernek merkezine ulaştırmak suretiyle Dernek üyeliğinden istifa edebilir.    

İstifalar, istifa dilekçesinin Dernek tarafından alındığının ispatı şartıyla alındığı tarih itibariyle geçerlidir.

Üyenin, kuralına uygun olarak yaptığı geçerli bir istifa, üyenin borcu olmaması halinde Yönetim Kurulu kararıyla onanır, üyenin üyeliği sona erer ve yeni aidatların tahakkuku durdurulmuş olur. Fakat üye geçmiş dönemden kalan borçlarını ise ödemekten imtina edemez. Şu kadar ki; şüpheye mahal vermemek adına üyenin asli üyelikten istifası ilgili yılın 31 Mart tarihine kadar ulaşmışsa o yıla ait yıllık aidat tahakkuk ettirilmez.  
 

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 12.

a. Aşağıdaki durumlarda üye, Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılır:  

i. Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak, bireysel ve kurumsal ilişkilerde etik anlayış dışında davranmak durumunda;

ii. Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak Genel Kurul’un ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara uymamak durumunda;

b. Üyelik için Tüzükte ve ilgili mevzuatta düzenlenen gerekli koşulların kaybedilmesi durumunda üye, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır;

c.  Yıllık aidatını ödemeyen üye, sonraki yılın ilk iki ayı içerisinde kendisine elektronik posta ile yapılan iki uyarıya rağmen aidatını ödememesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. 

Üyelikten çıkartılan Üye, Derneğe üyelik döneminden kaynaklı tahakkuk etmiş borçlarını ödemekten imtina edemez.

Üyelikten çıkarmalarla ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan Asli Üye Genel Kurul’a itiraz edebilir, bu konuda Genel Kurul’un verdiği karar kesindir.
 

Üyelik Hakları:

Madde 13. Her asli üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.  Asli üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekalet ile oy kullanmak mümkün değildir.

Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur.  Ancak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu haricinde, Derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları

Derneğin Organları:

Madde 14. Derneğin zorunlu organları aşağıda belirtilmiştir.  

a) Genel Kurul;

b) Yönetim Kurulu;

c) Denetleme Kurulu;

 

Genel Kurul

Kuruluş Şekli:

Madde 15. Genel Kurul, Dernek asli üyelerinden oluşur. 
 

Toplanma Zamanı:  

Madde 16. Genel Kurul, her iki yılda bir Mayıs ayında seçimli olağan toplantı yapar.  Olağan toplantı dışında Genel Kurul; Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.  

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.  Denetleme Kurulu’nun veya Dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u 30 gün içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi, Dernek üyelerinin arasından 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirilir.


Çağrı Usulü:

Madde 17. Genel Kurul toplantısına çağrı için Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle veya Asli Üyelerin Üyelik Giriş Formunda beyan ettikleri ve/veya daha sonra değiştirmeleri halinde Derneğe beyan etmiş oldukları elektronik posta adreslerine e-mail göndermek yoluyla ya da yazılı olarak toplantıya çağırılır. 

Aynı çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında 7 günden az 60 günden fazla zaman bırakılamaz.  Bu süre içinde ikinci toplantının yapılması zorunludur.  

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple de geri bırakılabilir.  Bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak Genel Kurul’a katılacak üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıdaki çağrı usulüyle yeniden çağrılırlar.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. 
 

Toplantı Yeri:

Madde 18. Genel Kurul toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılır.
 

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 19. Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne ve ilgili mevzuata göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üye tamsayısının üçte ikisinin katılımı gereklidir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 


Toplantı Usulü:

Madde 20. Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenip ilanda belirtilen gün, saat ve yerde veya elektronik genel kurulu sistemi üzerinden yapılır. 

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki yazılı isimlerinin karşısında imza atarak toplantı yerine girerler.  Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.  Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.  21. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir.  Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.  Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması Genel Kurul Başkanı’na aittir.  Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Başkanı ile birlikte bu tutanağı imzalarlar.  Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.  Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçim yapılmışsa seçilen Yönetim Kurulu’na 7 gün içinde tesliminden sorumludur. 

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Madde 21. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

 

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri: 

Madde 22. Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp, karara bağlanır.  

 

a) Dernek organlarının seçilmesi; 

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi;

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi;

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

ı) Derneğin feshedilmesi;

i) Dernekten çıkarılan asli üyelerin itirazlarını dinlemek;

j) İlgili mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;

k) Derneğin, aynı veya benzer amaçlı kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye olarak katılması ve duruma göre kurucu delegelerin belirlenmesi hususları.


Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: 

Madde 23. Kararlar aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça, açık oylama ve açık sayım esasına göre alınır.  Dernek organlarının seçimi konusunda ise gizli oylama ve açık sayım ilkesi benimsenir.  Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Yapılan oylama neticesinde geçerli oyların yarısından fazlasını olumlu oy alan teklif ve öneriler kabul edilmiş olur.

Seçimli Genel Kurulun olduğu yıl itibariyle aidat borcu olan üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Dernek Tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için, Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekir.  

Derneğin feshine Genel Kurul tarafından her zaman karar verilebilir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya Derneğe kayıtlı ve Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu gereklidir.

Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Derneğin tasfiyesi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 89. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nun Teşkili:

Madde 24. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, 12 asli ve 12 yedek üye olarak, 2 yıllık görev süresi için, gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu’nun tek liste olarak aday olması durumunda Genel Kurul’un takdiriyle açık oyla da seçim gerçekleştirilebilir. 

Dernek, Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeliklerine aday olan üyeleri, asli ve yedek üyelik adayları ayrı ayrı belirtilmiş liste / gruplar içerisinde açıklayabilir.  12 asil ve 12 yedek üye sayısıyla Yönetim Kurulu asil ya da yedek üye olma sıfatını haiz adaylardan, asil ve yedek üyelik adayları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oluşturulacak bu listeler, Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılacağı Genel Kurul toplantısından 10 gün önce Yönetim Kurulu’na bildirilir.  Yönetim Kurulu listelerde yer alan adayların, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğüne göre adaylıklarının uygunluğu inceledikten sonra eksiklik veya ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğüne aykırılık bulunan listeleri, bu listeyi sunan üyelere derhal iade ederek eksiklik ve aykırılıkların giderilmesini ve 3 gün içinde yeni listenin sunulmasını talep etmelidir.  Bu şekilde oluşturulan aday listeleri Yönetim Kurulu’na veriliş tarih önceliğine göre Yönetim Kurulu tarafından numaralandırılır ve bu şekliyle aday listeleri Dernek üyelerine duyurulur.  Genel Kurul’da Yönetim Kurulu asil ve yedek üye adaylarının seçimi hazırlanan ve sıra numarası verilen bu listelerin oylanması şeklinde gizli oy açık sayım ilkeleri doğrultusunda yapılır.  Genel Kurul tarafından yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan aday listesi seçimi kazanmış olur.  

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda arasında görev bölümü yaparak, oyçokluğu ve açık oylama suretiyle bir başkan seçer.  Başkan içlerinden birisi mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olmak üzere dört başkan yardımcısını atar.  

Bir üye en fazla iki (2) dönem başkanlık yapabilir. 


Yönetim Kurulu’nun Yedek Üyelerle Tamamlanması:  

Madde 25. Asli üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler, aday oldukları listede yer aldıkları sıra numarasına göre göreve çağrılırlar.  Mazeret beyan etmeden bir takvim yılı içerisinde yedi Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu asli üyeliği kendiliğinden düşer.  Asli üyeliği kendiliğinden düşen Yönetim Kurulu üyesinin yerine birinci sıradaki yedek üye kendiliğinden asli üye olur.  

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, asli üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır.  Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirilir.

 

Toplantı ve Karar Alma Usulü:

Madde 26. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Dernek Genel Merkezi’nde, önceden kararlaştıracağı gün ve saatte, çağrısız olarak toplanır.  

Yönetim Kurulu asli üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunuşu ile toplanır. 

Kararlar oy çokluğu ile alınır.     

Yönetim Kurulu asli üyelerinin kabul etmesi halinde kararlar sirküle olarak da toplanmaksızın da alınabilir. 


Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Madde 27. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:  

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek;

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi  hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak;

c) Derneğin amaç ve faaliyetleri dışında yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler kurmak 

d) İktisadi İşletme kurmak 

e) Dernek Tüzüğünün ve ilgili mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak

f) Yukarıda sayılanların dışında Derneğin amaç ve konusu dahilinde günlük faaliyetlerin icrası

g) 37. Madde çerçevesinde hazırlayacağı  iç yönetmelik doğrultusunda icap ettiğinde Disiplin Kurulu görevi yapmak 

h) Derneğin benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşlara katılması, kurucu olarak katılması veya ayrılması, katılım payları ve ödeme konuları için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlarla üye olarak katılması veya ayrılması;


Denetleme Kurulu:

Madde 28. Denetleme Kurulu 3 asli ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.  Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. 


Yürütme Kurulu 

Madde 29.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında seçmiş olduğu Başkan ve Başkan tarafından önerilen dört Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Yürütme Kurulunu oluşturmuş olur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların uygulanması ve takibi görevini yaparak, çeşitli konularda, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere ön çalışmalarda bulunur. İlgili tüm kararlar Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Genel Sekreterlik

Madde 30. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin alacağı ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Sekreter dernek üyesi ise, hiçbir şekilde ücret alamaz. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ile yükümlüdür.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek, Dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamaktan oluşur. Genel Sekreter dernek üyesi değil ise, genel kurulda ve yönetim kurulunda oy kullanma ve seçme ve seçilme hakkı bulunmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Derneğin Bütçesi ve Gelirleri: 

Madde 31. Derneğin bütçesi; harcama yetkisi ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı gibi hususların düzenlendiği bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üye aidatları ve giriş ödentileri;

b) Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışmaları, konferans ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;

c) Bağış ve yardımlar;

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir;

e) Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. 

 

Gelir ve Giderlerde Usul: 

Madde 32. Dernek gelirleri alındı belgesi veya banka dekontu ya da banka hesap özeti ile toplanır.  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.  Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.  Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgeleri düzenlenir.  Dernek adına gelir tahsil edecek bu kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin il dernekler müdürlüğüne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 


Defter ve Kayıtlar: 

Madde 33. Derneğin tutması zorunlu olduğu defter ve kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’ne göre belirlenir.  Bu defterlerin il dernekler müdürlüğünden ya da noterden onaylı olması zorunludur.


Yardım Kabul Edilemeyecek ve Yardımda Bulunulamayacak Kuruluşlar: 

Madde 34. Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan hiçbir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İç Denetim:

Madde 35. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu, Derneğin Tüzükte gösterilen amaç ve amacının gerçekleştirilmesi için belirlenen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların ilgili mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından Denetleme Kurulu üyelerine gösterilmesi veya verilmesi ve söz konusu Denetleme Kurulu üyelerinin yönetim yerlerine, müesseselerine ve eklentilerine girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.


İç Yönetmelik:

Madde 36. Dernek Tüzüğünde, yeterli açıklık bulunmayan hallerde, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle Dernek organları ve görevlilerin, tüm dernek faaliyetleriyle ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp, Genel Kurul’un onayında geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak iç yönetmelikler çıkarılabilir.


Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 37. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Tüzük Değişikliği:

Madde 38. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.  Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa ya da toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak görüşülebilir.  Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı 19. maddede belirtilmiştir.  Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule göre yapılır


Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde 39. Derneğin fesih kararına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları 19. maddede belirtilmiştir.  Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir.  Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı Kızılay Kurumu’na bırakılır. 

 

Türk Medeni Kanunu Uygulaması:

Madde 40. Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde:

Geçici Madde 1

17.09.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar Dernek’e üye olmuş olan gerçek kişi asli üyeler 50 yaşından gün almakla madde 9 kapsamında Fahri Üye olmaya hak kazanırlar.

 

02.12.2021 tarihli Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleşmiştir.