GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu X: 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun´da Ticari Hayata İlişkin Düzenlemeler

Torba Yasa’nın konusunu, ülkemizde ve tüm dünyada etkileri yoğun şekilde hissedilen koronavirüs (“COVID-19”) salgını sebebiyle iş hayatına olası olumsuz yansımaların en aza indirgenmesi hedefi ışığında mevzuatın çeşitli alanlarında gerçekleştirilen bir dizi değişiklik ve eklemeler oluşturmaktadır.

1.             Banka ve Kredi Kurumlarına Olan Borçlara Yönelik Düzenlemeler

Torba Yasa ile 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun kapsamında, birtakım geçici nitelikte düzenlemeler getirilmiştir.

Torba Yasa ile getirilen ilgili düzenlemeye göre:

(i)           Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup da, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya fer’ilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin,

(ii)         Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin,

(iii)       Kredi kartı müşterilerinin,

söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilere ait karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtların, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Ek olarak, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların yukarıdaki düzenleme kapsamında mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırmasının, bu kuruluşlara herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk yüklemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

2.            Karşılıksız Çeklere İlişkin Düzenlemeler

Torba Yasa ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan geçici nitelikteki düzenlemeye göre, 24 Mart 2020 tarihinden önce işlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçları (çekin bankaya ibraz edilerek karşılıksızdır işlemine sebebiyet verilmesi) sebebiyle aleyhinde mahkumiyet hükmü kurulan kişilerin cezalarının infazı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 26 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulacaktır. Ek olarak, bu suç sebebiyle ceza infaz kurumlarında hükümlü bulunan kişilerin, tahliye tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini (1/10) alacaklıya ödemek zorunda olduğu, kalan kısmını ise üç (3) aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş (15) eşit taksitle ödemesi durumunda mahkeme tarafından ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği belirtilmiştir. Kanun maddesinin 7226 sayılı Kanun’dan önceki halinde “karşılıksız çek keşide etme suçundan mahkumiyet kararı alan sanıklar hakkında” verilen adli para cezalarında ödemelerin devlete yapıldığı dikkate alındığında, yeni düzenleme ile ödemelerin onda birinin alacaklıya ödenmesi, alınan tedbirlerin hem alacaklının hem de borçlunun menfaatlerini gözetme amacı taşıdığını göstermektedir.

İnfazın Torba Yasa ile getirilen düzenlemesi uyarınca durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç (3) ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazının devamına karar verileceği belirtilmiştir. Hükümlünün taksitlerden birini ilk defa süresi içinde ödememesi halinde ise bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Ancak hükümlünün kalan taksitlerden birini daha ödememesi halinde, alacaklının şikayeti üzerine mahkeme tarafından hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Cezanın infazı bakımından ise hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımının işlemeyeceği ve cezasının infazı durdurulan kişi hakkında, hükmü tahsis eden yetkili icra ceza mahkemesince mahkeme tarafından adli kontrol tedbirine karar verilebileceği belirtilmiştir.

Yetkili icra ceza mahkemesince, Torba Yasa ile getirilen yeni düzenlemeler uyarınca tahsis edilecek yeni hükümlere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“2004 sayılı Kanun”) uyarınca itiraz yolu açık olup, getirilen yeni düzenlemeler her bir suç için yalnızca bir kez uygulanabilecektir.

Torba Yasa’nın ticari faaliyetlere yönelik işbu düzenlemeleri, Torba Yasa’nın yayımlanma tarihi olan 26 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Torba Yasa’nın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.